Likvidácia spoločnosti

Rozhodnutie o zlikvidovaní spoločnosti môže byť uskutočnené svojvoľne, alebo môže byť nariadené štátnym orgánom (napr. súdnym rozhodnutím). V prípade svojvoľného (dobrovoľného) likvidovania, o tomto kroku rozhoduje Valné zhromaždenie, počas ktorého sa likvidácia odsúhlasí. Za každú spoločnosť, ktorá už je v priebehu procesu likvidácie vystupuje a vykonáva všetky potrebné činnosti a úkony likvidátor. Ide hlavne o vykonávanie zmluvných činností, ukončovanie pracovných vzťahov so zamestnancami, obchodných vzťahov s obchodnými partnermi, dožadovanie pohľadávok a zabezpečovanie zaplatenia dlhov.

Zrušenie spoločnosti

Samotný priebeh likvidácie firmy ezmluva.sk sa skladá z určitých krokov, ktoré je potrebné dodržať. Na začiatok je potrebné získať spomenuté rozhodnutie od Valného zhromaždenia (v prípade, že ide o dobrovoľnú likvidáciu). Po získaní súhlasu a začatí procesu likvidácie, je potrebné určiť, kto bude likvidátorom danej spoločnosti. Následne sa môže prejsť k oznámeniu a zapísaniu začatia likvidačného konania do Obchodného registra. Neskôr po zapísaní zrealizovaných zmien, likvidátor zodpovedný za likvidačný proces, začne žiadať všetkých dlžníkov na vyplatenie svojich dlhov.

Likvidácia firmy

Konkrétne osoby uverejní v Obchodnom vestníku, čo je portál Ministerstva spravodlivosti, kde sa aktualizujú informácie z Obchodného registra a zverejňujú sa tam informácie o podnikateľských subjektoch a ich činnosti. Ďalej sa prechádza ku konkrétnym krokom spätých so zrušením podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pokračuje sa potvrdením závierok z firemného účtovníctva a finálnym verdiktom o dokončení likvidácie. Predposledným krokom je odsúhlasenie likvidácie Správcom dane, aby sa mohla spoločnosť odstrániť z Obchodného registra. Na záver sa po získaní súhlasu od Správcu dane uskutoční konečné podanie návrhu na odstránenie spoločnosti z Obchodného registra, čím likvidácia po prijatí návrhu nadobúda platnosť.